នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដថ្មី ៨៣៩នាក់, ជាសះស្បើយ​ ៥៣០នាក់ និងស្លាប់ ១៨នាក់។ ដូច្នេះករណីឆ្លងសរុប ១០៩៩២៦នាក់, ជាសះស្បើយ​ ១០១១៨៥នាក់ និងស្លាប់ ២២៦១នាក់។