នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ មានករណីឆ្លងថ្មី ១៩នាក់, ជាសះស្បើយ ១៣នាក់ និងមិនមានស្លាប់។ ដូច្នេះករណីឆ្លងសរុប ១៣៦៦៣១នាក់, ជាសះស្បើយ ១៣៣៤២១នាក់ និងស្លាប់ ៣០៥៦នាក់។