នៅថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដថ្មី ៣៦០នាក់, ជាសះស្បើយ​ ៨៨៦នាក់ និងស្លាប់ ០៤នាក់។ ដូច្នេះករណីឆ្លងសរុប ២២៥៤៤នាក់, ជាសះស្បើយ​ ១៣០០៦នាក់ និងស្លាប់ ១៥៤នាក់។