នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដថ្មី ១១៣០នាក់, ជាសះស្បើយ​ ៦៧០នាក់ និងស្លាប់ ២៧នាក់។ ដូច្នេះករណីឆ្លងសរុប ៥០៣៨៥នាក់, ជាសះស្បើយ​ ៤៤១៤៣នាក់ និងស្លាប់ ៦០២នាក់។